Statut


STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4
W ZĄBKOWICACH ŚLASKICH
NA PODSTAWIE :


1. Art. 52 ust.2 w związku z art.50 ust 2 pkt.1 t. j. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. KARTA NAUCZYCIELA( Tekst jednolity: Dz.U. Z 2006r Nr97, poz.674 z póżn. zm.)
3. Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznych
przedszkoli oraz publicznych szkół ( DZ. U.z2001Nr.61poz.624 ) z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
( DZ. U.z 2003 Nr.11poz.114 z póżn zm.).
5. Rozporządzenia MENiS z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 15.01.2009r. Nr 4 poz. 17);
6. Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( DZ. U.z 2002Nr.23poz.225z póżn zm.).
7. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do
szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( DZ. U.z 2004Nr.26poz.232 z póż.zm.).
8. Uchwały Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 11 marca 1999r. Nr II/42/99 w sprawie
ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Ząbkowice Śl.
9. Zarzadzenie Nr 23/II/EKS-2013 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 23 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
10. Uchwały NrXXXVI/62/2012 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie
11. Zarządzenie Nr 84/III/EKS-2013 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 04 marca 2013 w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Ząbkowice Sl
12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU 2007 nr 35, poz.222)
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)”
14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.).
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole Publiczne, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Ząbkowicach Śl. Osiedle XX - lecia 53.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Ząbkowice Śl. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Publiczne Nr 4
Osiedle XX lecia 53
57-200 Ząbkowice Śl.
Tel: 074/8151818

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U.z 2004r nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ), rozporządzeń wykonawczych tej ustawy oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 11marca 1999 Nr X/63/2003.
2. Aktu założycielskiego.
3. Niniejszego statutu.
§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzane w planie organizacji pracy pracy przedszkola na dany rok szkolny.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska .
4. W przedszkolu mogą być tworzone w zależności od potrzeb środowiskowych oddziały integracyjne lub inne o specyficznym charakterze, np. terapeutyczny, autorski, czy eksperymentalny.

§ 4

1.Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
* Gminę Ząbkowice Śl.
* Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie.
2.Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami
o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.


§ 5


1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu .
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z Ustawą z 13.06.2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych niektórych ustaw ( Dz.U. z 2013 poz.827) Możliwe jest- na wniosek rodziców- wypisanie dziecka z przedszkola na okres dłuższy niż 2 miesiace i zwolnienie go na ten okres z płatnosci za przedszkole w przypadku poważnej choroby..
3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci .Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej reguluje Zarządzenie Burmistrza Zabkowic Śląskich
4. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, gdy rodzic lub opiekun prawny dziecka zgłosi przed przygotowaniem posiłku w przedszkolu okres niekorzystania z posiłków
5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry ,w dniach ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich każdego miesiąca.
6. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ( m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale ) oraz oczekiwań rodziców
( prawnych opiekunów ).
7. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców naukę religii.
8.W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez organ prowadzący.
9.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 min. dla dzieci 3-4 letnich i około 30 min. dla dzieci 5-6 letnich .
10.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są na zebraniach z rodzicami. Rodzice mają swobodny wybór co do udziału ich dzieci w zajęciach dodatkowych.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§ 7

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym..
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, a w oddziale integracyjnym lub o innym specyficznym charakterze, np. terapeutycznym, autorskim lub eksperymentalnym na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych .
4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
* zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w
trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
* zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i
psychicznym,
* stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż,
* współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami
specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.


§ 9
1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
* diagnozowanie środowiska wychowanków,
* rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwiani
ich zaspokajania,
* rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
* organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
* wspieranie dziecka uzdolnionego,
* podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu
wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
* prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli
i rodziców,
* wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
* udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z
realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u
którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom,
* wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
* umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
* podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu
stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną przez:
- wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
- rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
- instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,
- informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.
3. Zadania, o których mowa w ust.1, są realizowane we współpracy z:
* rodzicami,
* nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
* poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
* innymi przedszkolami,
* podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
* rodziców,
*nauczyciela w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
* pedagoga,
* psychologa,
* poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
* zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym,
* porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
* zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.
7. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami
psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga zgody rodziców.
8. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy .

§ 10

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
* dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy,
* czterech nauczycieli dla oddziału integracyjnego lub o innym specyficznym charakterze, np.
* terapeutycznym , autorskim.
2. W przedszkolu dodatkowo mogą być zatrudnieni specjaliści, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi oraz ich rodzicami.
3. W oddziale dla dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 11

1. Organami przedszkola są :
* dyrektor przedszkola,
* rada pedagogiczna,
* rada rodziców.
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą
być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§ 12

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący .
2. Obowiązki dyrektora placówki określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr256,poz.2572).
3. Dyrektor sprawuje kontrolę zarządcza dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. W przedszkolu funkcję zastępcy dyrektora sprawuje wyznaczona przez dyrektora osoba. Funkcja ta pełniona jest społecznie.
§ 13

1. Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej określa Art.41,42,43 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty
2. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.
§ 14

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym)przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach o których mowa w ust.2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być sprzeczny z przepisami prawa.
5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
6. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców .


§ 15

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola , który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów przez
-zapoznanie się z istotą sporu,
-zasięgnięcie opinii innych organów przedszkola,
-przeprowadzenie mediację między stronami,
-informuje strony o sposobie rozwiązania sporu.
3. W przypadku gdy stroną sporu jest dyrektor przedszkola, rozwiązanie sporu leży w gestii organu prowadzącego.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 16
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, ze zbliżonym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Przedszkole realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich oraz prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.
4. W oddziale integracyjnym liczba wychowanków wynosi do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
6. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
7. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
* liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
* liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
* ogólna liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
* czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
7. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola i opiniowany przez radę pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
9.Pobyt dziecka w przedszkolu organizowany jest w następujących proporcjach, w rozliczeniu tygodniowym:
1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
2. co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, prace gospodarcze itp.),
3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4.pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)
10.Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 120.
11.W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów:
* 4 oddziały wiekowe ( 3,4,5,6-latki )
* oddział integracyjny ( zbliżony wiekowo ),
12.Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo i integracyjnych w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
13.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
* sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów ( I , II , III , IV , V , )
* pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
* kuchnie,
* szatnię dla dzieci i personelu.
14.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio
dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
15.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
16.Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków , zwłaszcza w oddziale integracyjnym.
17.Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
18.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz do potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejacych warunków lokalowych.
19.Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkolach
20.W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde dziesięcioro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.§ 17

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odprowadzane z przedszkola osobiście przez rodziców ( prawnych opiekunów ), bądź inne osoby ( pełnoletnie ) upoważnione przez rodziców.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Rodzice ( prawni opiekunowie ) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę..
5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.
7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.30.


§ 18

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r poz. 7).
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko , które ukończyło 2,5 roku, wówczas gdy:
a) jest wolne miejsce w grupie 3-latków
b) rodzina znajduje się w trudnej sytuacji
c) niespodziewana sytuacja losowa rodziny dziecka,
d) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka,
e) dziecko w zakresie czynności samoobsługowych jest samodzielne.
5. Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
7) . W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
8. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
9 . Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
10.Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny określa Regulamin Rekrutacji.§ 19

1. Dyrektor w porozumieniu z rada pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
* zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku
dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału
realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,
* nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłaszanie tego faktu do przedszkola,
* nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ V
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 20

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat .
2. Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat zgodnie z §18, ust.4
3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Do oddziału integracyjnego mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka ,
a w szczególności:
* właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
* szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
* ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
* poszanowania jego godności osobistej,
* poszanowania własności,
* opieki i ochrony,
* partnerskiej rozmowy na każdy temat,
* akceptacji jego osoby
* umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości, norm etycznych, językowych i religijnych.
6. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice ( opiekunowie prawni ) we wrześniu, na początku każdego roku szkolnego.
8. Ubezpieczyciela wybiera się w porozumieniu z Radą Rodziców.ROZDZIAŁ VI
RODZICE

§ 21

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka uczęszczającego do przedszkola należy:
* przestrzeganie niniejszego statutu,
* zaopatrzenie dziecka w przedmioty, przybory i pomoce niezbędne do realizacji podstawy programowej,
* respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich
kompetencji,
* przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
* terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
*informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach i chorobach zakaźnych.
* przyprowadzanie zdrowego dziecka do przedszkola.
* dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o możliwości uczęszczania do przedszkola dziecka po
przebytej chorobie.​

§ 22

1. Rodzice i nauczyciele obowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice maja prawo do:
* zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i
planów pracy w danym oddziale,
* uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
* uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz zatrudnionych w placówce specjalistów,
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku
pomocy,
* wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
przedszkola,


§ 23

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Pedagogicznej.


§ 24

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 25

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
* zebrania grupowe,
* konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,
* kąciki dla rodziców,
* zajęcia otwarte.
* warsztaty
ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 26

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w oddziale integracyjnym dodatkowo nauczyciele wspomagający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa .
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
* planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym
programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
* wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
* prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
* stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
* odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i
poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.
* współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, zdrowotną itp.
* planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
* dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
pomieszczeń,
* eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
* współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania
dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów ) do znajomości zadań
wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w
danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
* prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
* czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
* inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
* realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających
z bieżącej działalności placówki.
*przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej
*przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej, a w przypadku nauczyciela tajemnicy zawodowej,
§ 27

W przedszkolu mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a w szczególności udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz prowadzenia i organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęć rewalidacji indywidualnej.

§ 28

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
* poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
* ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
* włączenia ich w działalność przedszkola.


§ 29

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.& 30


1.W przedszkolu tworzy się stanowisko wicedyrektora jeżeli liczba oddziałów wynosi 6 i więcej. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady przedszkola i organu prowadzącego.
2.Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:
* współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,
* współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,
* sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników,
* wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zlecone
przez dyrektora,
* dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi
pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
* reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.
3. Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora w razie:
* złożenia przez nauczyciela rezygnacji, z trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
* ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań,
• utraty zaufania dyrektora , rady pedagogicznej

§ 31

1. W przedszkolu może byc psycholog, który otacza wszystkie uczęszczające dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w grupie integracyjnej oraz dzieci sześcioletnich.
2. W szczególności do zadań psychologa należy:
* prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
* diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych,
mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli,
* organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,
rodziców i nauczycieli,
* minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i
poza przedszkolnym dziecka,
* wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego
przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach,
* udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do grup integracyjnych,
* prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Logopeda w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczajace dzieci, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci w grupie integracyjnej oraz dzieci sześcioletnich.
4. Do zadań logopedy w przedszkolu należy ponadto:
* prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
*diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
*prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
* podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

§32

1.Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku szkolnego w drodze uchwały rady pedagogicznej
3.Wybrany program wychowania przedszkolnego, nauczyciel przedstawia na radzie pedagogicznej.
4.Dyrektor dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
5.Do 15 czerwca dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego.


§33

1.W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2.Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3.Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
4.Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola i umieszcza w aktach osobowych poszczególnych pracowników.
5.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli , rodziców , pracowników obsługi i administracji.

§ 35

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 36

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
* że nauczyciele zapoznają ze statutem rodziców podczas zebrań grupowych,
* dyrektor przedszkola udostępni statut zainteresowanym.


§ 37

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 38

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepis .

§ 40

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola
w dniu 31.08.2016r.
​ Dyrektor przedszkola
.........................................
Przedszkolowo.pl logo