KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy
Przedszkola Publicznego nr 4
ul. Osiedle XX-lecia 53
w Ząbkowicach Śląskich
na lata 2015-2020


NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich zlokalizowane jest przy ul. Osiedle XX-lecia 53. Budynek przedszkola został zbudowany w 1975 roku, jest własnością Urzędu Miejskiego, przedszkole działa na zasadzie przedszkola publicznego (budynek 41-letni).
Przedszkole może pomieścić około 120 dzieci. Posiada 2 kondygnacje, łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1004 m2. W 4 salach znajduje się łazienka dla dzieci, w 2 salach pomieszczenie tzw. leżakownia, które w starszych grupach znalazło inne przeznaczenie. Przygotowujemy smaczne i urozmaicone posiłki.
Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 11,5 godziny dziennie. Czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.
Statut przedszkola Publicznego Nr-4 jest najważniejszym dokumentem w placówce określającym ramy funkcjonowania przedszkola. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice przedszkolaków mają obowiązek znać treść dokumentu i stosować jego zapisy.
Rekrutacja dzieci dokonywana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w terminach i na zasadach określonych przez Regulamin Rekrutacji obowiązujący w placówce.
WIZJA PLACÓWKI
1.2.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki i ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie, są ich partnerami, stoją obok, pozwalając na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji dbają o ich pełny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażaniem placówki, w pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw umożliwia zabawy ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra lokalizacja, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia, dobre działania dydaktyczno-wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola.

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE
1.3

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 17:30. Do przedszkola uczęszcza około 120 dzieci, które bawią się i uczą w grupach ujednoliconych lub zbliżonych wiekowo. W przedszkolu funkcjonuje jedna grupa integracyjna.
Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej z roku 2009, zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:
• co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,
• co najmniej jedną piątą czasu dzieci bawią się,
• dwie piąte czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
• najwyżej jedną piątą czasu powinny zajmować dzieciom zajęcia dydaktyczne.


ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU:

• język angielski
• rytmika
• religia
• zajęcia z logopedą

Przedszkole zatrudnia 31 osób w tym: 17 nauczycieli łącznie z dyrektorem, nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu tj. katecheci oraz logopeda, 2 pracowników administracji, 12 pracowników obsługi.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dzieckiem.
Dzięki współpracy przedszkola z Przychodnią Lekarską (w zakresie opieki stomatologicznej), Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dzieci objęte są opieką specjalistyczną. Podejmowane są liczne działania, które przybliżają dzieciom sens dbania o swoje zdrowie. Przedszkole znajduje się w sieci Przedszkoli promujących zdrowie.
Dzieci i nauczycielki biorą często udział w rozmaitych konkursach gminnych. Posiadamy liczne sukcesy.

W naszym Przedszkolu DZIECKO:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpiecznie.
3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
8. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym Przedszkolu RODZICE:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.
4. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
5. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc, służą swoją zawodową wiedzą, prowadzą stronę internetową.
6. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

W naszym Przedszkolu NAUCZYCIELE:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
7. Osiem nauczycielek posiada status nauczyciela dyplomowanego, cztery nauczycielki status nauczyciela mianowanego, dwoje nauczycieli posiada tytuł nauczyciela kontraktowego
8. Nauczyciele pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
9. Monitorują efektywność własnej pracy.
10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
11. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.
12. Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

ZASADY I METODY PRACY


Akceptuj, toleruj i wspieraj - to najwłaściwsze określenia i wskazania do pracy nauczyciela.
Nasze przedszkole wykorzystuje aktywne metody i techniki pracy oparte na zabawie:
- Pedagogika Zabawy - Klanza,
- Metoda Dobrego Startu,
- elementy techniki M. Montessorii,
- elementy odimiennej metody nauki czytania dr I. Majchrzak,
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- bajkoterapia,
- elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,
- metoda hierarchizacji,
- elementy metody gimnastyki twórczej R. Labana,
- techniki relaksacyjne (trening Jakobsona, trening autogenny Schultza),
- techniki C. Freineta,
- Techniki - Mandala,
- Metoda twórczego myślenia J. Osborne - „Burza mózgów”,
- Drama,
- Edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (elementy metody),
- Metoda relaksacyjna,
- elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,
- teatrzyk kukiełkowy i pacynkowy,
- scenka rodzajowa,
- projekt edukacyjny,
- elementy metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. J. Cieszyńskiej.

W zakresie zarządzania w przedszkolu:
1. Pozyskuje się kadrę pedagogiczną z kwalifikacjami zgodnymi z potrzebami placówki.
2. Motywuje się nauczycieli do podnoszenia:
• kwalifikacji,
• podejmowania doskonalenia zawodowego,
• wprowadzania nowych metod pracy z dziećmi,
• zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.
3. Prowadzi się kolegialny system zarządzania - nauczyciele pracują zespołowo, czują się odpowiedzialni za placówkę.
4. Deleguje się zadania na poszczególnych członków zespołu pracowniczego.


W zakresie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym bliższym i dalszym przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez różne formy:

- zebrania ogólne, grupowe, indywidualne konsultacje,
- organizacja zajęć otwartych, szkoleń, warsztatów,
- pedagogizacja - artykuły, referaty, prelekcje, pogadanki, gazetki,
- spotkania adaptacyjne,
- wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,
- konkursy, zawody sportowe, zdrowotne,
o imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje charytatywne,
o wycieczki, spacery,
o sponsoring, różne działania na rzecz przedszkola,
o współpraca z prasą lokalną,
- strona internetowa - ogłoszenia, wiadomości z życia przedszkola oraz poszczególnych grup

W zakresie bazy przedszkole:
1. Stwarza bezpieczne warunki pracy i zabawy dla dzieci i pracowników.
2. Doskonali organizację pracy poprzez wyposażanie przedszkola w nowoczesne sprzęty.
3. Dba o estetykę pomieszczeń i obejścia.
4. Planuje i realizuje zadania remontowo-budowlane.
5. Systematycznie współpracuje z Urzędem Miasta w zakresie planowanych i przeprowadzanych remontów.
6. Pozyskuje dodatkowe środki na drobne remonty.


MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:
· motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
· zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
· umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
· umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,
· umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
· umiejętność współpracy i współdziałania w grupie,
· tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
· samodzielność,
· odporność na stres.

Posiada:
· zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nimi w zrozumiały sposób,
· wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
· podstawową wiedzę o świecie.


ORGANIZACJA PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami należy rozumieć zarówno dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, ale i te, które mają trudności w realizacji wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego oraz ograniczeń środowiskowych. Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci”.
Nasza placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a także w przepisach wydanych na jej podstawie.


Przedszkole:
• wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.


Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte są dzieci na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną.
Ponadto nauczyciele z grup integracyjnych i specjaliści prowadzą obserwację każdego dziecka celem podjęcia działań wyrównawczych w przypadku dzieci przejawiających trudności edukacyjne. W oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonych badań nauczyciel opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem. Najważniejszym celem tych oddziaływań jest zlikwidowanie lub skorygowanie nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Także dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniając dostosowanie realizacji programów wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.
W przedszkolu powoływany jest zespół dla każdego dziecka posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W skład zespołu wchodzą nauczyciele danej grupy oraz specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.

Podejmując kolejne działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, chcemy utrzymać dotychczasowy kierunek działań.
Tworząc koncepcję, uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, bazę, Statut Przedszkola.
Na podstawie wyników i zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych:
1. Realizacja założeń reformy programowej.
2. Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
3. Dbanie o dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
4. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
5. Realizacja programów własnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (grupa integracyjna).
6. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.
7. Zachęcanie i inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.
8. Ścisła współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Miasta Ząbkowice Śląskie.
9. Promowanie wychowania przedszkolnego, przekonując rodziców o tym, że nawet małe dziecko stale się uczy i warto mu te naukę urozmaicić oraz wesprzeć profesjonalną edukacją przedszkolną, podkreślając, że umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole.
Przedszkolowo.pl logo