Integracja

Kształcenie integracyjne pozwala na pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych we wszystkich dobrach przynależnych pełnosprawnym. Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej stymuluje rozwój dzieci „sprawnych inaczej”, a w szczególności chroni te dzieci przed izolacją, daje im szansę poznawania siebie, swoich mocnych stron, uświadamia dziecku jego możliwości, trudności i ograniczenia. Wykształca motywację i umiejętność pokonywania trudności, daje szanse przeżywania pozytywnych emocji związanych z życiem i działaniem w grupie, a przede wszystkim umożliwia rozwój samodzielności życiowej oraz szeroko rozumianej stymulacji poznawczej, społeczno-emocjonalnej i fizycznej.
Dzieci o prawidłowym przebiegu rozwoju dostarczają prawidłowych wzorców mowy, zachowania, a więc odgrywają ogromną rolę wspomagającą w stymulowaniu rozwoju swoich niepełnosprawnych kolegów.
Z problemem niepełnosprawności spotykamy się również w naszym przedszkolu. W związku z tym została utworzona grupa integracyjna, aby dzieciom tym stworzyć jak najlepsze warunki do pełnego rozwoju we wszystkich sferach, z zastosowaniem w stosunku do każdego dziecka indywidualizacji oraz zróżnicowania programu nauczania w zależności od możliwości dziecka.

Celem integracji jest:
•zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia
•rozwijanie zrozumienia dla innych zachowań, dostrzeganie pozytywnych stron dzieci sprawnych inaczej
•kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości
•wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
•integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym
•kształtowanie umiejętności komunikowania się
•rozwijanie twórczych możliwości w różnych dziedzinach z wykorzystaniem indywidualnych zdolności
•działanie na rzecz innych z głównym naciskiem na współdziałanie, pomoc innym w pokonywaniu trudności
•przygotowanie do zgodnego i swobodnego życia w grupie, funkcjonowania w życiu społecznym i kulturalnym
•kształtowanie umiejętności słuchania innych, rozumienia ich
•rezygnowanie z postawy egoistycznej na korzyść dostrzegania potrzeb drugiego człowiek
•wyrabianie odporności psychicznej, umiejętności wygrywania i przegrywania

Grupa integracyjna prowadzona jest przez dwóch nauczycieli prowadzących i dwóch nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagogów). Ćwiczenia

logopedyczne prowadzi logopeda.

Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie integracyjnej prowadzona jest dwutorowo:
1. Poprzez uczestnictwo wszystkich dzieci w zajęciach grupowych.
2. Prowadzone są zajęcia indywidualne, stymulujące lub terapeutyczno – rewalidacyjne.
W pracy z dziećmi stosowane są różnorodne metody i formy, które rozwijają zainteresowania dzieci, zaspokajają jego potrzeby poznawcze, rozwijają umiejętność współdziałania i współpracy, kształtują poczucie odpowiedzialności.

Najważniejszą i dominującą formą jest - zabawa. Każde dziecko, także niepełnosprawne poprzez zabawę rozwija swoje zdolności emocjonalne, umysłowe i społeczne.
Dzieci sprawne inaczej mają opracowane programy indywidualne, w których treści oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Indywidualizacja działań powoduje wyrównanie szans dla dzieci niepełnosprawnych przy równoczesnym wspomaganiu dzieci zdrowych.Dzieci w wieku przedszkolnym są otwarte, podchodzą do siebie bez uprzedzeń, nie muszą przezwyciężać dystansu i oporu, co często ma miejsce u osób dorosłych. Dlatego w przedszkolu dzieci mają okazję, aby w naturalny i niewymuszony sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych. Kontakty z nimi uczą tolerancji, otwartości i wrażliwości, głębokiej i trwałej akceptacji dla trudności innych ludzi, szacunku dla chorych, rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają takie same prawa choć mają różne możliwości, a dodatkowo pomagają pokonać egoizm. Z problemem niepełnosprawności spotykamy się również w naszym przedszkolu. W związku z tym została utworzona grupa integracyjna, aby dzieciom tym stworzyć jak najlepsze warunki do pełnego rozwoju we wszystkich sferach, z zastosowaniem w stosunku do każdego dziecka indywidualizacji oraz zróżnicowania programu nauczania w zależności od możliwości dziecka.

Celem integracji jest:
•zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia
•rozwijanie zrozumienia dla innych zachowań, dostrzeganie pozytywnych stron dzieci sprawnych inaczej
•kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości
•wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
•integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym
•kształtowanie umiejętności komunikowania się
•rozwijanie twórczych możliwości w różnych dziedzinach z wykorzystaniem indywidualnych zdolności
•działanie na rzecz innych z głównym naciskiem na współdziałanie, pomoc innym w pokonywaniu trudności
•przygotowanie do zgodnego i swobodnego życia w grupie, funkcjonowania w życiu społecznym i kulturalnym
•kształtowanie umiejętności słuchania innych, rozumienia ich
•rezygnowanie z postawy egoistycznej na korzyść dostrzegania potrzeb drugiego człowiek
•wyrabianie odporności psychicznej, umiejętności wygrywania i przegrywania

Grupa integracyjna prowadzona jest przez dwóch nauczycieli prowadzących i dwóch nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagogów). Ćwiczenia logopedyczne prowadzi logopeda.

Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie integracyjnej prowadzona jest dwutorowo:
1. Poprzez uczestnictwo wszystkich dzieci w zajęciach grupowych.
2. Prowadzone są zajęcia indywidualne, stymulujące lub terapeutyczno – rewalidacyjne.
W pracy z dziećmi stosowane są różnorodne metody i formy, które rozwijają zainteresowania dzieci, zaspokajają jego potrzeby poznawcze, rozwijają umiejętność współdziałania i współpracy, kształtują poczucie odpowiedzialności.

Najważniejszą i dominującą formą jest - zabawa. Każde dziecko, także niepełnosprawne poprzez zabawę rozwija swoje zdolności emocjonalne, umysłowe i społeczne.
Dzieci sprawne inaczej mają opracowane programy indywidualne, w których treści oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Indywidualizacja działań powoduje wyrównanie szans dla dzieci niepełnosprawnych przy równoczesnym wspomaganiu dzieci zdrowych.


Przedszkolowo.pl logo